Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Reza Hormes Ravenstijn Health Coach
Artikel 1 Algemeen
1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach en een opdrachtgever waarop Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach deze voor voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met , Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. en opdrachtgever Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach zal alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.2. De door Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach gemaakte offerte zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn voor zowel consumenten als voor bedrijven inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach anders aangeeft.
2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach worden verstrekt. Het gebruik van medicijnen of fysieke problemen of tekortkomingen dienen voor aanvang van de overeenkomst aan Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach te worden gemeld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach zijn verstrekt, heeft Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4. Ter voorkoming van ongelukken of onnodige blessures heeft Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach een aantal huisregels opgesteld waaraan de wederpartij c.q. deelnemers zich dienen te houden. Iedere deelnemer dient dan ook een getekend exemplaar van de algemene aansprakelijkheidsvoorwaarden aan de opdrachtgever te verstrekken. Voorts is het dragen van een helm verplicht.
3.5 Een ongevallenverzekering van €4,00 is voor iedere deelnemer verplicht boven de overeengekomen prijs van de mountainbike clinic.
3.6. Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach kenbaar behoorde te zijn. Tevens is Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet opvolgen van de huisregels en of aanwijzingen van leidinggevende. Deelname aan de clinics geschiedt volledig voor eigen risico.
3.7. Voorts aanvaardt Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach geen enkele aansprakelijkheid van schade aan kleding, tenzij dit te wijten is aan onzorgvuldig, c.q. roekeloos handelen van de begeleider.
3.8. Opdrachtgever vrijwaart Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
4.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand nadat de opdracht is gegeven tot deelname aan een activiteit. Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach erkent elke overeenkomst als bindend zowel mondeling, telefonisch, schriftelijk als per mail. De organisator of deelnemer verplicht zich ertoe minimaal 30% van het factuurbedrag vooraf binnen 8 dagen over te maken op rekening van Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach, conform de opdrachtbevestiging die Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach heeft gestuurd.
Artikel 6 Honorarium
6.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
6.2. Voor zowel bedrijven als consumenten is het honorarium en eventuele kostenramingen inclusief btw tenzij anders aangegeven in de offerte.

Artikel 7 Betaling
7.1. Betaling dient te geschieden 7 dagen na factuurdatum of op een door Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach vastgestelde termijn. Op een door Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Annuleren of opzeggen
8.1. Tot maximaal 14 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de overeenkomst kan de wederpartij de overeenkomst annuleren. De aanbetaling (te weten 30% van de totale kosten bij eendaagse evenementen of een hoger percentage bij meerdaagse evenementen ) wordt automatisch omgezet in annuleringskosten.
8.2. Daarna dient het volledige factuurbedrag binnen 7 dagen betaald te worden.
8.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach is niet aansprakelijk voor ongevallen die zich tijdens onze clinics kunnen voordoen. De medewerkers van Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach zullen allen hun uiterste best doen om een zo veilig mogelijke situatie te creëren, maar de deelname aan de clinic is volledig op eigen risico. Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van haar deelnemers. Daarnaast kan Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach door deelnemers niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door deelnemers of derden is veroorzaakt. Tijdens de fietsactiviteiten, die in samenwerking met Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach worden uitgevoerd, is het dragen van een valhelm verplicht. Elke deelnemer erkent zijn of haar eigen verantwoordelijkheden.
Artikel 10 Overmacht
10.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor niet in staat is Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach de verplichtingen na te komen.
Algemene aansprakelijkheidsvoorwaarden
Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach is niet aansprakelijk voor ongevallen die zich tijdens onze mountainbike clinics kunnen voordoen. Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach haar uiterste best doen om een zo veilig mogelijke situatie te creëren, maar de deelname aan de mountainbike clinic geschiedt volledig op eigen risico.
Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van haar deelnemers. Daarnaast kan Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach door deelnemers niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door deelnemers of derden is veroorzaakt.
Tijdens de fietsactiviteiten, die in samenwerking met Reza Hormes-Ravenstijn Health Coach worden uitgevoerd, is het dragen van een valhelm verplicht.

Referenties

twitter

Twitter Updates